Generalforsamling 2020

17. august 2020

Gilleleje Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2020 kl. 19.30 I GILLELEJE HALLEN 

(i Møllesalen som vi plejer)

Den ordinære generalforsamling er udskudt til denne dato pga. Corona situationen. Da vi skal følge myndighedernes retningslinjer om afstand m.v., kan vi ikke byde på det sædvanlige traktement efter generalforsamlingen, som også kun vil være for én person pr. husstand - og UDEN ledsager.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. forslag kan indsendes inden 8. september 2020.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Jytte Andersen – modtager genvalg
Tommy Hansen – modtager ikke genvalg
8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Suppleant på valg:
Finn Johansen – modtager ikke genvalg
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Adgangskort til generalforsamlingen kan afhentes på værkets kontor Fiskerengen 2, Gilleleje fra tirsdag den 1. september 2020 dagligt mellem klokken 09.00 og klokken 11.00, rekvireres på telefon 4830 0761 eller via e-mail med navn og adresse til info@gillelejefjernvarme.dk og anfør venligst "ADGANGSKORT TIL GENERALFORSAMLING" i emnefeltet.